Politika kakovosti

V družbi SŽ-Tovorni promet si kot del skupine Slovenske železnice nenehno prizadevamo za izboljšanje kakovosti naših storitev.
Svoje prizadevanje oziroma stremljenje k celoviti kakovosti naših storitev dokazujemo po standardu sistema kakovosti ISO 9001, katerega veljavnost uspešno podaljšujemo že vse od leta 1997. Zadnja certifikacijska presoja je bila po zahtevah certifikacijske hiše Bureau Veritas po standardu ISO 9001:2008 uspešno opravljena novembra 2015. Novembra 2017 je bila druga kontrolna presoja opravljena že po standardu ISO 9001:2015, SŽ-Tovorni promet pa je z njo podaljšal veljavnost certifikata kakovosti za mednarodni in notranji železniški tovorni promet.

Politika kakovosti SŽ-Tovornega prometa

Politika kakovosti Slovenskih železnic

 1. Filozofija podjetja
  Delamo odkrito in z zaupanjem v sebe in druge. Na težave gledamo kot izziv za njihovo rešitev. Ugotavljamo vzroke neskladnosti in jih jemljemo kot priložnost za sprejem sistemskih ukrepov. Naša tradicija in delavnost je temelj za kakovost in razvoj. S prijaznimi, zdravimi, varnimi in zanesljivimi storitvami prispevamo h kakovosti življenja v Sloveniji in Evropi.
 2. Kakovost po meri uporabnika in zahtevah trga
  Naše storitve prilagajamo zahtevam zunanjih in notranjih odjemalcev. Uporabnike spodbujamo k zaupanju v naše storitve.
 3. Varnost prometa, ljudi in pošiljk
  Varnost je naša prioriteta. Ljudi, pošiljke, sredstva in okolje varujemo pred poškodbami in škodljivimi vplivi.
 4. Kontrola procesa dela in jasne odgovornosti
  Naši postopki dela so nadzorovani in usmerjeni v zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in točnosti. Opredeljene so povezave, naloge, pooblastila in odgovornosti za zagotavljanje varnega in učinkovitega dela.
 5. Informiranost uporabnika storitev
  Sproti informiramo naše odjemalce o stanju pri prevozu in o drugih pomembnih zadevah.
 6. Nenehne izboljšave procesov dela
  Nenehno izboljšujemo naše storitve in odpravljamo neskladnosti. Izdelujemo analize neskladnosti, odkrivamo slabosti našega dela in sprejemamo korekcije, korektivne in preventivne ukrepe.
 7. Merjenje kakovosti
  Za merjenje kakovosti uporabljamo kazalnike (merila) in primerna orodja za preizkušanje postopkov dela in izvajamo izboljšave za doseganja načrtovanih ciljev. Kazalniki (merila) so okvir za določanje in pregledovanje ciljev kakovosti.
 8. Kompetentnost in motiviranost za delo
  Dobro usposobljeno, informirano in motivirano osebje je temelj uspešnosti podjetja. Z zavedanjem in usposabljanjem smo sposobni izboljševati učinke našega podjetja.
 9. Zagotavljanje virov
  Vodstvo zagotavlja potrebne vire, sredstva in ljudi ter je odgovorno za izvajanje politike kakovosti in sistema vodenja kakovosti skladno z zakonskimi zahtevami in standardi kakovosti.
 10. Odgovornost vodstva in zaposlenih za politiko kakovosti
  Vsi zaposleni so osebno odgovorni za kakovost svojega dela in izvajanje politike kakovosti. Vodstvo se zaveda svoje posebne odgovornosti za kakovost in prispeva k njenem uresničevanju in izboljševanju.