03.12.2009

7. seja Nadzornega sveta Slovenskih železnic

Nadzorni svet družbe Slovenske železnice, d. o. o. se je na svoji 7. redni seji seznanil z rezultati poslovanja v obdobju januar – oktober 2009. Na nivoju družbe je bil dosežen negativni poslovni izid iz poslovanja v višini 31,2 mio evrov in čista izguba v višini 32,6 mio evrov. Rezultat je v okviru oz. nekoliko boljši od napovedi rezultata v rebalansu načrta za leto 2009.

Izpostavljen je bil položaj v tovornem prometu, ki je zaradi 30 odstotnega zmanjšanja transportnih prihodkov v primerjavi s preteklim letom izkazal čisto izgubo v višini 31,9 mio evrov. Uprava je zadolžena, da ponovno analizira vse stroškovne postavke in predlagane ukrepe za znižanje stroškov upošteva tudi pri načrtu za leto 2010. Nadzorni svet tudi ugotavlja, da se je vodstvo družbe zelo angažiralo za pridobivanje novih poslov na področju tovornega prometa, kar je vzpodbudno.

Hkrati je Nadzorni svet ob obravnavi poročila o kapitalski ustreznosti na dan 31. 10. 2009 ugotovil, da se delež nepokrite izgube v osnovnem kapitalu povečuje. Zato je treba poleg kratkoročnih ukrepov za izboljšanje poslovanja v zelo kratkem času realizirati tudi že predlagane ukrepe za dokapitalizacijo družbe, saj je samo na ta način možno izboljšati kapitalsko strukturo in zagotavljati kapitalsko ustreznost na daljši rok.

Nadzorni svet je dal tudi soglasje za najetje dolgoročnega kredita za financiranje vzdrževanja tirnih vozil, soglašal s podaljšanjem kratkoročnih kreditov in reprogramiranjem dela obstoječih kratkoročnih kreditov, ki zapadejo konec decembra.