Nadzorni svet

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima devet članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Njihov mandat je začel teči 12. septembra 2019.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

 - Bojan Brank, predsednik
 - Aleksander Nagode, namestnik predsednika
 - Aleksander Mervar, član
 - Adam Vengušt, član
 - Igor Janez Zajec, član
 - Tanja Bolte, članica
 - Silvo Berdajs, član
 - Zlatko Ratej, član
 - Jože Pavšek, član

Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:
 - Aleksander Mervar, predsednik
 - Aleksander Nagode, član
 - Tanja Bolte, članica
 - Silvo Berdajs, član 
 - Barbara Nose - zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o,
 - Adam Vengušt, predsednik
 - Igor Janez Zajec, član
 - Bojan Brank, član
 - Zlatko Ratej, član

Odpoved prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov revizijskih komisij v skupini Slovenske železnice

Člani Nadzornega sveta SŽ, d.o.o.in zunanja članica komisije Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. ter vsi člani nadzornih svetov in zunanji člani komisij nadzornih svetov odvisnih družb v Skupini Slovenske železnice, se skladno s Priporočilom o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, izdanega s strani SDH, d.d., odpovedujejo 30% prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.

 

Izjave o neodvisnosti

 - Bojan Brank
 - Aleksander Nagode
 - Aleksander Mervar
 - Adam Vengušt
 - Igor Janez Zajec
 - Tanja Bolte
 - Silvo Berdajs
 - Zlatko Ratej
 - Jože Pavšek
 - Barbara Nose