Nadzorni svet

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima osem članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Njihov mandat je začel teči 12. septembra 2019.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

- Aleksander Mervar, predsednik
- Aleksander Nagode, namestnik predsednika
- Adam Vengušt, član
- Tanja Bolte, članica
- Silvo Berdajs, član
- Zlatko Ratej, član
- Jože Pavšek, član
- Melita Malgaj, članica

 Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:
 - Melita Malagaj, predsednica
 - Aleksander Nagode, član
 - Tanja Bolte, članica
 - Silvo Berdajs, član 
 - Barbara Nose - zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o,
 - Adam Vengušt, predsednik
 - Aleksander Mervar, član
 - Zlatko Ratej, član

Odpoved prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov revizijskih komisij v skupini Slovenske železnice

Člani Nadzornega sveta SŽ, d.o.o.in zunanja članica komisije Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. ter vsi člani nadzornih svetov in zunanji člani komisij nadzornih svetov odvisnih družb v Skupini Slovenske železnice, se skladno s Priporočilom o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, izdanega s strani SDH, d.d., odpovedujejo 30% prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.

Spremembe v članstvu NS SŽ, d.o.o. in kadrovski komisiji NS SŽ, d. o. o 

Prenehanje delovanja v NS SŽ, d. o. o. in kadrovski komisiji NS SŽ, d. o. o. 

• član NS mag. Igor Janez Zajec z dnem 1. 3. 2020  

• predsednik NS Bojan Brank z dnem 6. 6. 2020

S sklepom SDH je bila imenovana nova članica nadzornega sveta družbe SŽ, d. o. o., Melita Malgaj, mandat ji je pričel teči z dne 12. 6. 2020

Danes je nadzorni svet na svoji 9. seji (7. 8. 2020) imenoval predsednika nadzornega sveta, ki je mag. Aleksander Mervar, namestnik ostaja mag. Aleksander Nagode.

Z dnem 7. 8. 2020 je sprememba tudi v obeh komisijah, in sicer:

• Predsednica revizijske komisije NS SŽ, d.o.o., je Melita Malagaj

• Član kadrovske komisije je mag. Aleksander Mervar

 

Izjave o neodvisnosti

 - Bojan Brank
 - Aleksander Nagode
 - Aleksander Mervar
 - Adam Vengušt
 - Igor Janez Zajec
 - Tanja Bolte
 - Silvo Berdajs
 - Zlatko Ratej
 - Jože Pavšek
 - Barbara Nose
Melita Malgaj