Nadzorni svet

Nadzorni svet

Nadzorni svet Slovenskih železnic ima devet članov. Po zakonodaji, ki ureja to področje, mandat članov traja štiri leta.

Njihov mandat je začel teči 12. septembra 2019.

Člani nadzornega sveta Slovenskih železnic:

 • mag. Aleksander Mervar, predsednik
 • Franci Matoz, namestnik predsednika
 • Silvo Berdajs, član
 • Zlatko Ratej, član
 • Jože Pavšek, član
 • Melita Malgaj, članica
 • Gabrijel Škof, član
 • Boris Markočič, član
 • mag. Aleksander Nagode, član

Revizijska komisija NS SŽ, d. o. o.:

 • Melita Malgaj, predsednica
 • Boris Markočič, član
 • mag. Aleksander Nagode, član
 • Silvo Berdajs, član 
 • Barbara Nose - zunanja članica revizijske komisije

Kadrovska komisija NS SŽ, d. o. o.

 • Franci Matoz, predsednik
 • Gabriel Škof, član
 • Zlatko Ratej, član

Komisija za strateške investicije 

 • Boris Markočič, predsednik
 • Gabriel Škof, član
 • mag. Aleksander Nagode
 • Silvo Berdajs, član

Odpoved prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov revizijskih komisij v skupini Slovenske železnice

Člani Nadzornega sveta SŽ, d.o.o.in zunanja članica komisije Nadzornega sveta SŽ, d.o.o. ter vsi člani nadzornih svetov in zunanji člani komisij nadzornih svetov odvisnih družb v Skupini Slovenske železnice, se skladno s Priporočilom o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, izdanega s strani SDH, d.d., odpovedujejo 30% prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.

Izjave o neodvisnosti

- Aleksander Nagode
- Aleksander Mervar
- Silvo Berdajs
Zlatko Ratej
- Jože Pavšek
- Barbara Nose
Melita Malgaj
Gabriel Škof
Franci Matoz
Boris Markočič

Drugi dokumenti

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe SŽ, d. o. o. 

Politika raznolikosti v organih vodenja in nadzora družbe SŽ, d. o. o. in skupine Slovenske železnice