Politika kakovosti

1. Filozofija podjetja

Delamo odkrito in z zaupanjem v sebe in druge. Na težave gledamo kot izziv za njihovo rešitev. Ugotavljamo vzroke neskladnosti in jih jemljemo kot priložnost za sprejem sistemskih ukrepov. Naša tradicija in delavnost je temelj za kakovost in razvoj. Z okolju prijaznimi, zdravimi, varnimi in zanesljivimi storitvami prispevamo h kakovosti življenja v Sloveniji in Evropi.

2. Kakovost po meri uporabnika in zahtevah trga

Naše storitve prilagajamo zahtevam zunanjih in notranjih odjemalcev. Uporabnike spodbujamo k zaupanju v naše storitve.

3. Varnost prometa, ljudi in pošiljk

Varnost je naša prioriteta. Ljudi, pošiljke, sredstva in okolje varujemo pred poškodbami in škodljivimi vplivi.

4. Kontrola procesa dela in jasne odgovornosti

Naši postopki dela so nadzorovani in usmerjeni v zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in točnosti. Opredeljene so povezave, naloge, pooblastila in odgovornosti za zagotavljanje varnega in učinkovitega dela.

5. Informiranost uporabnika storitev

Sproti informiramo naše odjemalce o stanju pri prevozu in o drugih pomembnih zadevah.

6. Nenehne izboljšave procesov dela

Nenehno izboljšujemo naše storitve in odpravljamo neskladnosti. Izdelujemo analize neskladnosti, odkrivamo slabosti našega dela in sprejemamo korekcije, korektivne in preventivne ukrepe.

7. Merjenje kakovosti

Za merjenje kakovosti uporabljamo kazalnike (merila) in primerna orodja za preizkušanje postopkov dela in izvajamo izboljšave za doseganja načrtovanih ciljev. Kazalniki (merila) so okvir za določanje in pregledovanje ciljev kakovosti.

8. Kompetentnost in motiviranost za delo

Dobro usposobljeno, informirano in motivirano osebje je temelj uspešnosti podjetja. Z zavedanjem in usposabljanjem smo sposobni izboljševati učinke našega podjetja.

9. Zagotavljanje virov

Vodstvo zagotavlja potrebne vire, sredstva in ljudi ter je odgovorno za izvajanje politike kakovosti in sistema vodenja kakovosti skladno z zakonskimi zahtevami in standardi kakovosti.

10. Odgovornost vodstva in zaposlenih za politiko kakovosti

Vsi zaposleni so osebno odgovorni za kakovost svojega dela in izvajanje politike kakovosti. Vodstvo se zaveda svoje posebne odgovornosti za kakovost in prispeva k njenemu uresničevanju in izboljševanju.

 

Zastavljeno politiko kakovosti skupine Slovenskih železnic bomo uresničevali vsi zaposleni v skupini SŽ skupaj s pogodbenimi in poslovnimi partnerji.

Politika kakovosti družb skupine Slovenske železnice je dostopna vsem zaposlenim in širši zainteresirani javnosti na spletni strani Slovenskih železnic.