31.01.2017

Začetek nadgradnje železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem

V Celju se je danes začela nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje. Slovesnosti ob začetku gradbenih del se je med drugimi udeležil premier Miro Cerar. V nagovoru je poudaril, da je začetek del na tej progi »še en velik korak naprej k modernizaciji slovenskega železniškega omrežja, ki je pomemben tako za evropske koridorje in poti kot tudi za Slovenijo«. Poudaril je ključne izboljšave, ki jih bo posodobljena proga prinesla. Med drugim je povedal, da se proga posodablja tako za potniški kot tovorni promet, da bomo s tem odpravili ozka grla, povečali varnost za okoliške prebivalce, omogočili večji pretovor in večjo konkurenčnost Slovenskih železnic, hkrati pa zmanjšali vpliv na okolje. Navzoče je nagovoril tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Povedal je, da je posodobitev proge Zidani Most-Celje načrtovana sistematično in celovito, proga pa bo izpolnjevala zahteve za mednarodne koridorje. »Ta projekt prinaša pozitivne učinke tako v lokalno gospodarstvo in okolje kot tudi v gospodarstvo na nacionalni ravni,« je še dodal.

Pri simboličnem začetku gradnje so bili prisotni tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, celjski župan Bojan Šrot in laški župan Franc Zdolšek.

Železniški odsek Zidani Most-Celje je sestavni del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most-Šentilj-državna meja. Glavna železniška proga je med Zidanim Mostom in Mariborom dvotirna, med Mariborom, Šentiljem in državno mejo pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846-1849, kot del takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom, danes pa je del evropskih transportnih koridorjev oziroma evropskega jedrnega omrežja. Za vse proge na jedrnem omrežju se na ravni Evrope vzpostavlja interoperabilnost, in sicer morajo proge zagotavljati osni pritisk 22,5 tone, omogočati hitrost vlakov do sto kilometrov na uro, vožnjo vlakov dolžine 740 metrov, opremljene morajo biti s sistemom za vodenje vlakov ETCS in sistemom za komunikacijo GSM-R.

Projekt sofinanciran iz sredstev nacionalne ovojnice

Celotna ocenjena investicijska vrednost po cenah iz novembra 2015 znaša 282,4 milijona evrov z DDV. Po sporazumu o sofinanciranju z evropskimi sredstvi v okviru IPE nacionalne ovojnice bo projekt sofinanciran v vrednosti 90,6 milijona evrov.

Namen nadgradnje je zagotavljanje normalnega tehničnega stanja JŽI

Poglavitni namen nadgradnje je izboljšanje tehničnega stanja javne železniške infrastrukture ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa. Med nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Celjem, v dolžini 26,2 kilometra, so predvideni:

• nadgradnja treh odsekov železniške proge: Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje,

• nadgradnja treh železniških postaj: Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice, 

• gradnja novih peronov na postajah in zunajnivojskih dostopov za potnike na peron,

• ukinitev nivojskega prehoda na postaji Rimske Toplice ter gradnja podvoza in povezovalnih cest pred postajo Rimske Toplice,

• ukinitev nivojskega prehoda na postaji Laško, ukinitev treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice-Laško ter gradnja podvoza ter povezovalnih cest na območju naselja Marija Gradec,

• gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,

• postavitev okrog 3,5 kilometra novih protihrupnih ograj,

• nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Cilj projekta je: 

• zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni osni pritisk 22,5 tone) namesto obstoječe kategorije C3 (dovoljeni osni pritisk 20 ton),

• povečanje prepustne zmogljivosti proge s 328 vlakov na dan na 354 vlakov na dan,

• povečanje prevozne zmogljivosti proge z 20.568.339 neto ton na leto na 24.418.632 neto ton na leto, 

• povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov, 

• skrajšanje voznih časov vlakov, 

• povečanje prometne varnosti,

• znižanje stroškov vzdrževanja,

• učinkovitejše vodenje prometa,

• omogočanje uporabnosti železniškega odseka funkcionalno oviranim osebam,

• izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti.

Železniški promet med gradnjo

Na postajah bodo dela potekala v več fazah, in sicer v glavnih fazah ob popolni zapori prometa na posameznem tiru ali tirih, promet pa se bo odvijal po sosednjih tirih. Faze bodo načrtovane tako, da bi bodo ovire v železniškem prometu čim manjše.

Na medpostajnih odsekih so predvidene daljše zapore posameznega tira, kar pomeni, da bo promet v tem času potekal zgolj po sosednjem tiru. Med celotnim projektom je predvidenih tudi nekaj krajših, največ 24-urnih, popolnih zapor železniške proge. V tem času bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Med deli bo oviran predvsem železniški promet, zaradi česar lahko nastajajo občasne zamude predvsem v lokalnem potniškem prometu. Prav tako bodo delno ovirani dostopi na postaje, saj je predvidena tudi nadgradnja obstoječe postajne infrastrukture. Slednja bo obsegala prilagoditev peronov, podhodov, nadstreškov, razsvetljave idr.

Projekt bo potekal v petih glavnih fazah, in sicer:

1. Nadgradnja postaj Celje in Laško, od oktobra 2016 do aprila 2018

2. Nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, od oktobra 2017 do avgusta 2019

3. Nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice, od julija 2018 do aprila 2020

4. Gradnja protihrupnih ograj, od avgusta 2017 do avgusta 2020

5. Gradnja mostu čez Savinjo, od konca leta 2018 do avgusta 2020