13.01.2010

Ukrepi za izboljšanje poslovanja Slovenskih železnic

Vodstvo Slovenskih železnic, d. o. o., je na današnji novinarski konferenci predstavilo stanje družbe ter poslovne, finančne in kadrovske ukrepe za izboljšanje poslovanja oziroma sanacijo družbe.

Vodstvo družbe je predstavilo finančno stanje družbe konec leta 2009. SŽ so na dan 31. decembra 2009 imele 95 milijonov evrov osnovnega kapitala, 80 milijonov evrov bilančne izgube in stanje kreditov v višini 349,8 milijona evrov. Bilančna izguba, ki je posledica prenesene izgube iz preteklih let, obremenjuje in otežuje poslovanje SŽ predvsem z vidika kapitalske ustreznosti. Leta 2004 je bila izvedena delna sanacija družbe, ki je nekatere težave kratkoročno rešila, reševanje drugih težav pa odložila v prihodnost. Osnovni kapital SŽ je po delni sanaciji leta 2004 znašal 95 milijonov evrov, bilančna izguba 41 milijonov evrov, stanje kreditov pa je bilo 235 milijonov evrov. Razlika med stanjem kreditov leta 2004 in leta 2009 znaša 115 milijonov evrov in je večinoma nastala zaradi najema kreditov za nakup lokomotiv, vzdrževanje vozil in nabavo tovornih vagonov v skupnem znesku skoraj 90 milijonov evrov. V obdobju 2004 do 2009 je zaradi financiranja obstoječih obveznosti dejansko nastala dodatna zadolženost v višini 30 milijonov evrov.

Stanje po sanaciji 31. decembra 2004:

− Osnovni kapital 95 mio EUR

− Bilančna izguba 41 mio EUR (43 % osnovnega kapitala)

− Stanje kreditov 235 mio EUR

Stanje na dan 31. decembra 2009:

− Osnovni kapital 95 mio EUR

− Bilančna izguba 80 mio EUR (84 % osnovnega kapitala)

− Stanje kreditov 350 mio EUR

Ukrepi sanacije, predstavljeni spodaj, so pomembni za dolgoročno plačilno sposobnost in ustrezno kapitalsko strukturo družbe, pozitivno poslovanje leta 2011 in dolgoročno pozitivno poslovanje.

Kot je poudaril generalni direktor Goran Brankovič, so »glede na trenutno resno stanje SŽ in na neugodne razmere na trgu ti ukrepi nujno potrebni, če želimo zagotoviti obstoj in poslovno stabilnost podjetja. Morebitni stečaj družbe bi bil za Slovenijo poguben, vpliv bi bil izrazito negativen za celotno slovensko gospodarstvo in prebivalce, in tega ne smemo dopustiti«.

Poleg finančnih posledic, v primeru stečaja družbe, bi bile precej neugodne tudi druge posledice:

• PREBIVALSTVO: v potniškem prometu bi se zmanjšala mobilnost prebivalstva, to bi pomenilo 16,7 milijona neprepeljanih potnikov na leto (46.000 neprepeljanih potnikov na dan), prekinjene bi bile tudi mednarodne potniške povezave, izpad prihodkov bi znašal 35,6 milijona evrov.

• GOSPODARSTVO: Morebitni stečaj bi pomenil za 11 milijonov ton neprepeljanega tovora, izgubili bi 66 milijonov prihodkov, motena bi bila oskrba slovenskega in tujega gospodarstva.

• VARNOST IN EKOLOGIJA: Zaradi neuporabe okolju prijaznih prevozov bi se povečale emisije CO2 za 3,3 odstotka in zmanjšala bi se varnost udeležencev v cestnem prometu zaradi prevozov težkih tovorov in nevarnih snovi s cestnimi voznimi sredstvi.

• ZAPOSLENI: Socialno ogroženih bi bilo skoraj 12 tisoč delovnih mest, ki so povezana s sistemom Slovenskih železnic, od tega je okrog 10 tisoč delovnih mest v sistemu Slovenskih železnic; posredno pa bi bilo ogroženih še 36 tisoč državljanov.

PREDSTAVITEV UKREPOV

Ukrepi za poslovno sanacijo

Ukrepi za poslovno sanacijo vsebujejo načrtovano povečanje prihodkov za šest milijonov evrov, zmanjšanje stroškov za deset milijonov evrov in zmanjšanje stroškov dela zaradi čakanja na delo za pet milijonov evrov. Republika Slovenija naj bi zagotovila plačilo 31 milijonov evrov za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb. S socialnimi partnerji je bil dosežen dogovor o znižanju plač v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2010, ki bo pomenil prihranek devet milijonov evrov. Dogovor morajo še potrditi organi socialnih partnerjev.

Ukrepi za finančno sanacijo

Dolgoročno kapitalsko ustreznost družbe bi lahko zagotavljali, če država, poleg priznane terjatve za opravljene storitve v potniškem prometu v višini približno 38,4 milijona evrov, prevzame posojila z njenim poroštvom v vrednosti 123,6 milijona evrov, ki so posledica kreditov, najetih v času pred delno sanacijo leta 2004. Preveriti bo treba tudi prelivanje sredstev iz področja transporta v infrastrukturo v obdobju od leta 1986 do leta 1993, kar bo preverila posebna zunanja revizija. Znesek teh sredstev je ocenjen v višini 101,2 milijona evrov.

Likvidnostne težave bi lahko rešili z izdajo obveznic v višini 200 milijonov evrov za reprogramiranje kratkoročnih dolgov in pridobitev nujnih sredstev za vzdrževanje. To je seveda še stvar pogovorov in dogovorov.

Ukrepi za kadrovsko sanacijo

Kadrovska sanacija bo izvedena predvsem s pospešenim naravnim odlivom. V letih od 2010 do 2012 bo 1361 zaposlenih izpolnjevalo pogoje za upokojitev oziroma bodo te pogoje izpolnjevali v največ dveh letih. Predvidena je tudi prerazporeditev invalidov v invalidsko podjetje SŽ ŽIP. Vprašanje presežnih delavcev se bo tako, kolikor bo mogoče, razreševalo z upokojitvami, prezaposlitvami, z dogovori za prenehanje pogodb o zaposlitvi, v skrajnem primeru pa z običajnimi postopki odpuščanj.