26.11.2021

Sprejeli smo novo energetsko politiko Slovenskih železnic

Podjetja v skupini Slovenske železnice so se novembra z novosprejeto energetsko politiko zavezala, da bodo s še bolj učinkovito in gospodarno rabo energije zniževala stroške poslovanja ter tako neposredno zmanjševala vplive na okolje. 

Energetsko politiko Slovenskih železnic sestavljajo temeljne usmeritve, ki bodo omogočile, da bomo na Slovenskih železnicah tudi v prihodnje uspešno dosegali ekonomske, energetske ter okoljske cilje, ki si jih zastavljamo. Energetska politika je dokument, ki je pomemben tako na strateški in simbolni ravni - z uresničevanjem usmeritev energetske politike neposredno prispevamo k doseganju okoljskih ciljev Slovenije ter Evropske unije –  kot na vsakodnevni praktični ravni. Z različnimi ukrepi za učinkovito in gospodarno rabo energije namreč občutno zmanjšujemo vsakodnevne stroške poslovanja ter izboljšujemo poslovne rezultate naših podjetij. 

Deset temeljnih zavez podjetij v skupini SŽ

Energetska politika Slovenskih železnic določa deset usmeritev, med katerimi so temeljne, da si bodo podjetja v skupini SŽ: 

- prizadevala za učinkovito in gospodarno rabo energije; 

- spremljala in nadzirala rabo energije v skupini SŽ; 

- sprejemala ukrepe za optimizacijo rabe energije na SŽ; 

- vključevala v svojo uporabo obnovljive vire energije;

- zmanjševala emisije toplogrednih plinov v prometu in pri stavbah.

Vsa podjetja si bodo prizadevala snovati tudi storitve in proizvode, ki bodo energetsko bolj učinkoviti, ter v notranji in zunanji javnosti promovirala odgovornost za izboljševanje energetske učinkovitosti. Med temeljne cilje energetske politike namreč spada zniževanje stroškov poslovanja ter tako zmanjševanje vplivov, ki jih ima naše delo na okolje, v katerem poslujemo.