25.11.2008

Skupina Slovenske železnice s številnimi razvojnimi projekti

Skupina Slovenske železnice je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 346,1 milijonov evrov prihodkov in 332,9 milijonov evrov odhodkov. Poslovni prihodki skupine dosegajo 77,6 odstotka načrtovanih, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so prihodki višji skoraj za 12 odstotkov. Poslovne prihodke sestavljajo transportni prihodki, ki sta jih na domačem in tujem trgu dosegla tovorni in potniški promet, in so za 4 odstotke višji od prihodkov, ustvarjenih v enakem obdobju lanskega leta. Prihodki na podlagi pogodb z Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo za opravljanje gospodarskih javnih služb ter za upravljanje in vzdrževanje postaj in postajališč so dosegli 127,4 milijonov evrov, drugi poslovni prihodki skupine, doseženi na domačem in tujem trgu, pa znašajo 80 milijonov evrov.

"Ocenjujem, da je 4-odstotna rast transportnih prihodkov dobra popotnica za nadaljnje poslovanje Skupine Slovenskih železnic, še posebej, če na te rezultate gledamo v luči realne finančno-gospodarske situacije. Ob prilagajanju novim gospodarskim in tržnim razmeram smo v Skupini Slovenske železnice skladno s strateškim načrtom "Skupaj na tirih" pripravili vrsto razvojnih projektov tako na področju potniškega kot tovornega prometa, infrastrukture ter drugih storitev, ki jih bomo uresničevali v naslednjih letih, s čimer bomo dosegli predvsem večjo konkurenčnost družbe v zahtevnem evropskem prostoru. Ta hip pa največ energije vseh osredotočamo na poslovni načrt za leto 2009 ki bo fleksibilen, sicer skladen s strategijo in aktualnimi kriznimi razmerami, kar pomeni realno ocenjevanje na strani prihodkov in predvsem podrobno analiziranje in čiščenje stroškov. Nisem zadovoljen, da so na področju tovornega in potniškega prometa stroški previsoki v odnosu do realno možnih prihodkov" je ob tem poudaril generalni direktor Slovenskih železnic, Tomaž Schara.

Čeprav so Slovenske železnice eden največjih slovenskih izvoznikov, svojo priložnost vidijo v nadaljnjem povečevanju izvoza logističnih in transportnih storitev v mednarodnem liberaliziranem tovornem prometu. Za to so sklenjene ali v pripravi pogodbe z največjimi evropskimi operaterji o zagotavljanju transportno logističnih storitev, ki bodo še bolje izkoristile pomembno transportno lego Slovenije na križišču V. in X. koridorja v navezavi z Luko Koper in drugimi jadranskimi lukami.

Tako na Slovenskih železnicah že poteka projekt ureditve upravno-transportnega skladiščnega centra Moste, katerega cilj je zadovoljitev zahtev po kakovosti vseh možnih uporabnikov storitev na širšem območju Ljubljane. Na Slovenskih železnicah načrtujejo, da bo dejavnost transporta in skladiščenja potekala predvsem za območje centralne in jugovzhodne Evrope, dopolnjevala pa bi se tudi z vsemi drugimi transportnimi storitvami, ki jih nudi železnica.

Z zaključkom investicije v 12 večsistemskih lokomotiv, v 40 novih dizelskih lokomotiv, obnovo in nakupom sodobnim tovorom primernih vagonov želijo na Slovenskih železnicah nadaljevati obnovo voznega parka vozil v tovornem prometu, zagotoviti večjo zanesljivost vlečnih vozil, znižati stroške vzdrževanja ter izpolniti sodobne standarde glede porabe goriv in maziv, hrupa, varovanja okolja in delovnih pogojev za strojevodje in druge sodelavce.

Med razvojne projekte družbe v potniškem prometu sodijo priprave na liberalizacijo tega trga v letu 2010, ki so v javnem interesu in izpolnjujejo obvezo neprekinjene mobilnosti na evropskem geografskem območju. Slovenske železnice so se pod okriljem Ministrstva za promet intenzivno lotile tudi projekta vzpostavitve učinkovitega integriranega javnega potniškega prometa, katerega temeljni namen je zadovoljevanje potreb uporabnikov za zagotavljanje večje mobilnosti in preusmeritev iz osebnih avtomobilov na javni prevoz. Uvedba sodobnih prodajnih kanalov v notranjem in mednarodnem prometu predstavlja nadaljevanje projekta Ticketing. Izboljšana je bila gostinska ponudba na vlakih. V zaključni fazi je odobritev nakupa dodatnih potniških kompozicij in vagonov, da bi lahko prepeljali vse večje število potnikov v dnevnem prometu in tranzitu.

Skupaj z Mestno občino Ljubljana so se dogovorili o skupni ureditvi prostorskih in investicijskih načrtov za celotno področje občine kjer potekajo proge, od Emonike do Zaloga, v Spodnji Šiški, za potrebe logistike, potnikov in meščanov. Zato uvajajo nova postajališča in postaje ter urejajo obstoječe. Celovita skrb za postaje z okolico skupaj z varovanjem je zaupana hčerinski družbi SŽ ŽIP. Podobne projekte ureditve železniških postaj in pripadajočih parkirišč ter drugega intermodalnega prometa so zastavili z občinami Škofja Loka, Kranj in Domžale in drugimi ter k skupnim vlaganjem v korist občanov in potnikov vabijo tudi druge občine in investitorje.

V času zaostrenih gospodarskih razmer imamo v Sloveniji priložnost na področju investiranja v železniško infrastrukturo, in v SŽ računajo na večjo aktivnost državne administracije pri pridobivanju sredstev EU, kohezijskih skladov, sredstev Evropske investicijske banke in tudi EBRD. To bo omogočilo tudi večje prihodke in stroškovno učinkovitost na področju tovornega prometa. Za SŽ so namreč velike omejitve ozka grla na infrastrukturi V koridorja.

Obseg investicij v 2009 v delu, ki je vezan na opravljanje gospodarskih javnih služb, bo odvisen od odločitev Vlade RS. Za vzdrževanje javne železniške infrastrukture namreč pri nas namenjamo okrog trikrat manj sredstev kot v drugih razvitih državah EU, potrebne pa bodo tudi investicije v vodenje prometa zaradi vzpostavitve vodenja prometa za več operaterjev. Za načrtovane investicije v modernizacijo Javne železniške infrastrukture (JŽI), h katerim nas vežejo tudi zaveze, dane EU, pripravljajo na Slovenskih železnicah kot upravljalec JŽI, in sicer kot strokovne podlage za odločitve Ministrstva za promet in Vlade RS. Pri tem omenimo, da je SŽ Prometni institut eden od najmočnejših aplikativno razvojnih centrov v državi.

Pospešeno potekajo projekti informacijske podpore dejavnosti prometa za zagotavljanje varnosti, preglednosti upravljanja z infrastrukturo in voznim parkom ter za doseganje večje poslovne uspešnosti v komercialnem in administrativne delovanju celotne Skupine. Dodatno bo to omogočilo nudenje storitev tudi drugim operaterjem prometa na Javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji. Na celotnem območju ob progah in na širšem območju skupaj s partnerji operaterji telekomunikacij izboljšujejo pokritost z digitalnimi signali UMTS in načrtujejo Wimax, kar bo dodatno omogočilo širokopasovni dostop do sodobnih komunikacij.

S svojo železniško gradbeno operativo, organizirano v SŽ Železniškem gradbenem podjetju, in servisno dejavnostjo železniških vozil v SŽ Centralne delavnice so na trgu dejavni na projektih tako doma kot tudi v tujini. Tako hčerinske družbe pomembno prispevajo k uspehu Skupine Slovenskih železnic.


Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine SŽ in SŽ d.o.oSicer pa so Slovenskih železnicah v prvih devetih mesecih letošnjega leta prepeljali za 5,1 odstotka več potnikov in opravili za 6,4 odstotka več potniških kilometrov od načrtovanih. Poslovna enota Potniški promet je tako ustvarila 58,5 milijonov evrov poslovnih prihodkov, ki za 4,1 odstotka presegajo načrtovane, za 5,8 odstotka pa so večji od ustvarjenih poslovnih prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

Na področju tovornega prometa so Slovenske železnice prepeljale 14,3 milijona ton blaga, kar je za 3,8 odstotka manj od načrtovanega. Ob tem pa je poslovna enota Tovorni promet ustvarila 113 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je za 4,6 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta, in za 1,8 odstotka manj od načrtovanih. Transportni prihodki v višini 99,9 milijona evrov predstavljajo 88,4 odstotka poslovnih prihodkov, kar je za 3,9 odstotka manj od načrta in 3,5 odstotka več kot prihodkov, ustvarjenih v enakem obdobju lanskega leta.

Infrastruktura, ki opravlja gospodarsko javno službo vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa, je v prvih devetih mesecih ustvarila 104 milijone evrov poslovnih prihodkov. Skupni rezultat iz poslovanja je pozitiven in znaša 3,7 milijona evrov.


Dodatne informacije:

Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za organizacijsko komuniciranje
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 291 41 91
E-pošta: info@slo-zeleznice.si Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.