16.09.2010

Rezultati SŽ v sedmih mesecih nad načrti

Ljubljana, 16. 9. 2010. Nadzorni svet Slovenskih železnic je danes na svoji 14. seji med drugim obravnaval informacijo o poslovanju SŽ v obdobju 1-7/2010, poročilo o izvajanju ukrepov kadrovske sanacije ter o zagotavljanju kapitalske ustreznosti in likvidnosti ter imenoval revizorja družbe SŽ.

Slovenske železnice so v sedmih mesecih letošnjega leta presegle načrtovane rezultate. Dosegle so čisti poslovni izid v višini -9,4 mio EUR, poslovni izid iz poslovanja pa je dosegel -3,2 mio. EUR. Čista izguba iz poslovanja je od načrtovane nižja za 10 mio. EUR, poslovni izid pa je od lanskega leta boljši za 23,5 mio. EUR. Boljši rezultati so posledica več kot 20 % večjega obsega tovornega prometa v letošnjem letu, večjega obsega storitev na področju infrastrukture ter učinkovitosti ukrepov za izboljšanje poslovanja in učinkov dogovora s socialnimi partnerji. Delež stroškov dela v poslovnih prihodkih se je znižal za 9,4 odstotne točke in je dosegel 54 %, dodana vrednost na zaposlenega pa se je v primerjavi z lanskim letom povečala za dobrih 20 % in na letni ravni znaša 27.567 EUR. Slovenske železnice so pozitivno poslovale v treh mesecih letošnjega leta in v obdobju sedmih mesecev dosegle poslovne prihodke v višini 195 mio. EUR.

Na dan 31. 7. 2010 so bile Slovenske železnice kapitalsko ustrezne po vseh kriterijih in bodo po oceni iz rednega poslovanja kapitalsko ustrezne tudi na dan 31. 8. 2010. Letos so SŽ izvedle vrsto ukrepov za zagotovitev kapitalske ustreznosti in tako presegle pričakovanja, po katerih bi SŽ kapitalsko neustrezne postale že julija. Dolgoročna zagotovitev kapitalske ustreznosti družbe pa zahteva tudi pravočasno izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja s strani lastnika, še posebej dokapitalizacije iz naslova nadomestitve izpadle obveznosti države ob izločitvi javne železniške infrastrukture v višini 134,3 mio EUR.

Poslovodstvo družbe v dogovoru s socialnimi partnerji v letošnjem letu izvaja obsežen program kadrovske sanacije, v okviru katerega je predvideno zmanjšanje števila zaposlenih v letu 2010 za 754. Po predvidevanjih bo na koncu leta 2010 v družbi zaposlenih 6.974 delavcev. Število zaposlenih se bo zmanjšalo z upokojevanjem, prehodom delavcev v odvisne družbe in z izvedbo programa reševanja presežnih delavcev. Program reševanja presežnih delavcev vključuje izvedbo različnih načinov reševanja, in sicer čakanje na upokojitev na zavodu za zaposlovanje brez in s predhodnim odkupom pokojninske dobe, upokojevanje brez in z dokupom pokojninske dobe ter prostovoljna prekinitev delovnega razmerja.

Za izvedbo programa presežnih delavcev bodo Slovenske železnice v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji zagotovile finančna sredstva v višini 6 mio. EUR. Ob intenzivnem socialnem dialogu in ob zavedanju resnosti razmer bo program zahteval za 3,8 mio. EUR manj sredstev od tistih, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti v primeru, da bi se delavcem vključenim v program izplačalo odškodnine v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Če bi delavci, vključeni v program, delali do upokojitve, pa bi strošek dela znašal kar 21,9 mio. EUR. Uspešnost izvedenih ukrepov kadrovske sanacije dokazuje tudi strmo naraščanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s problematiko na področju vzdrževanja infrastrukture in posebej opozoril na sistemske pomanjkljivosti financiranja odprave inšpekcijskih odločb, za katerih reševanje v proračunu in Načrtu vzdrževanja javne železniške infrastrukture ni zagotovljenih sredstev.

Za revizorja letnega poročila za leto 2010 je nadzorni svet na podlagi rezultatov javnega razpisa imenoval družbo Abeceda.