22.11.2010

Poslovna, kadrovska in finančna sanacija Slovenskih železnic poteka v skladu z načrti

Ljubljana, 22. 11. 2010. Nadzorni svet Slovenskih železnic je danes na svoji 16. seji med drugim obravnaval informacijo o poslovanju SŽ v obdobju 1-9/2010, poročilo o izvajanju ukrepov poslovne, kadrovske in finančne sanacije ter poročilo o vzdrževalnih delih v javno korist in o izvajanju programa vzdrževanja javne železniške infrastrukture.

Slovenske železnice so v prvih devetih letošnjih mesecih presegle načrtovane rezultate. Dosegle so čisti poslovni izid v višini -8,7 milijona evrov, poslovni izid iz poslovanja pa je dosegel -3,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid je za 14,8 milijona evrov boljši od načrtovanega, izid iz poslovanja pa je od načrtovanega boljši za 12,9 milijona evrov. Boljši rezultat je posledica večjih transportnih prihodkov tovornega prometa in boljših poslovnih izidov v infrastrukturi in vodenju prometa. Poslovni prihodki so za 3,4 odstotka večji od načrtovanih, poslovni odhodki pa so za 1,7 odstotka manjši od načrtovanih. Stroški dela so nekoliko manjši od načrtovanih in za 6,2 odstotka manjši kot v istem lanskem obdobju.

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih poslovne, kadrovske in finančne sanacije. Ukrepi zajemajo povečanje prihodkov, racionalizacijo stroškov, notranjo reorganizacijo, kadrovsko prestrukturiranje ter ukrepe za finančno prestrukturiranje.
Nadzorni svet je ocenil, da izvajanje ukrepov poteka v skladu z načrti. V tovornem prometu je bilo v obdobju 1-9/2010 prepeljanega za dobrih 19 odstotkov več tovora kot v istem lanskem obdobju, transportni prihodki pa so lanske presegli za 23 odstotkov. V potniškem prometu so število potnikov in transportni prihodki kljub gospodarski krizi na ravni lanskega leta. Po načrtih bosta tako tovorni kot potniški promet tudi do konca leta presegla lanske dosežke.

Tudi na področju zmanjševanje stroškov in kadrovske sanacije so Slovenske železnice dosegle načrte. Stroški dela v letu 2010 bodo glede na leto 2009 predvidoma manjši za 8,5 milijona evrov. Ob koncu leta bo na SŽ predvidoma 6.869 zaposlenih, kar je za približno 11 odstotkov manj kot ob koncu leta 2009. Dodana vrednost na zaposlenega na letni ravni je v obdobju 1-9 znašala 27.925 evrov, kar je za 19 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju.

Nadzorni svet je ugotovil, da kadrovska sanacija v finančnem delu poteka v skladu z načrtom, in da bo načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih v družbi najmanj doseženo. Nadzorni svet je ugotovil tudi, da je družba sredstva za kadrovsko sanacijo pridobila tudi z razdelitvijo dobička iz odvisnih družb tako, da jim je zagotovil možnost poslovnega razvoja. Po oceni nadzornega sveta bo nadaljevanje kadrovskega prestrukturiranja v letih 2011 in 2012 zahtevalo dodatne napore, saj sredstva za izvedbo kadrovskega prestrukturiranja še niso zagotovljena, manjše pa so tudi druge možnosti prestrukturiranja. V prihodnjih dveh letih bosta nujna prestrukturiranje in optimizacija delovnih procesov.
Nadzorni svet je še predlagal, da se kadrovsko prestrukturiranje izvede tudi v odvisnih družbah Slovenskih železnic. Tovrstne aktivnosti že potekajo v družbi SŽ-Centralne delavnice Ljubljana, nadzorni svet pa priporoča, da se izvedejo tudi v Železniškem gradbenem podjetju in SŽ ŽIP. Pri tem je nadzorni svet predlagal poslovodstvu, da pravočasno izvede ukrepe za zagotovitev ustreznega deleža invalidov v SŽ ŽIP in ohranitev statusa invalidskega podjetja.
Nadzorni svet je zavzel pozitivno stališče do prizadevanj poslovodstva in socialnih partnerjev ter ugotavlja, da so doseženi rezultati posledica trdega dela in dialoga vseh deležnikov na vseh ravneh družbe. Strokovnim službam je še predlagal, da namenijo posebno pozornost dogovornemu upokojevanju delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in jih podjetje v delovnem procesu ne potrebuje več.

Na dan 30. 9. 2010 so bile Slovenske železnice kapitalsko ustrezne po vseh kriterijih, po oceni pa tudi konec oktobra. Za zagotovitev kapitalske ustreznosti je poslovodstvo SŽ sprejelo vrsto ukrepov, ki so pokazali pozitivne rezultate. Dolgoročna zagotovitev kapitalske ustreznosti družbe pa bo odvisna od ukrepov lastnika, zlasti od nadomestitve izpadle obveznosti države ob izločitvi javne železniške infrastrukture v višini 134,3 milijona evrov.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z izvajanjem vzdrževalnih del v javno korist ter s sodelovanjem SŽ pri pripravi Nacionalnega programa vzdrževanja javne železniške infrastrukture in s predlogi ukrepov za izboljšanje. Cilj predlogov je optimizacija vzdrževanja javne železniške infrastrukture, zajemajo pa zagotovitev večje vloge Slovenskih železnic pri pripravi proračunov RS, sklenitev večletne pogodbe za gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo med Slovenskimi železnicami in Vlado RS ter prenos nekaterih nalog izvajanja kohezijske politike z ministrstva za promet na SŽ.