14.06.2010

Poslovanje Slovenskih železnic v prvi tretjini leta boljše od načrtov

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes sestal na svoji 12 seji. Na dnevnem redu seje so bili med drugim letno poročilo družbe Slovenske železnice, d. o. o. in konsolidirano letno poročilo skupine Slovenske železnice za leto 2009, informacija o poslovanju v prvem štirimesečju leta ter poročila komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnimi rezultati Slovenskih železnic v prvih štirih mesecih leta ter jih ocenil kot spodbudne. Zlasti je razveseljivo, da v tovornem prometu, ki je edina popolnoma tržna dejavnost Slovenskih železnic, tako finančni kot fizični kazalniki presegajo tako načrte kot lanske rezultate.

V obdobju I-IV/2010 so Slovenske železnice dosegle bistveno boljše rezultate kot v enakem lanskem obdobju ter hkrati presegle načrte. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v obdobju januar-april znašal -4,42 mio. EUR, čisti poslovni izid pa -8,33 mio. EUR.

Doseženi poslovni izid iz poslovanja v višini -4,42 mio. EUR je boljši od načrtovanega za obdobje januar-april 2010 za 3,28 mio. EUR, predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov tovornega prometa in večjih prihodkov v infrastrukturi. Čisti poslovni izid v višini -8,33 mio. EUR pa je boljši od načrtovanega za 1,88 mio. EUR. Na poslovni izid so negativno računovodsko vplivale negativne tečajne razlike med evrom in švicarskim frankom. Brez upoštevanja tega vpliva v višini 1,8 mio. EUR je bila dosežena čista izguba v višini 6,52 mio. EUR, kar je za 3,53 mio. EUR bolje od načrta.

Dodana vrednost na zaposlenega je načrte presegla za 6,2 odstotka in v obdobju I-IV/2010 na letni ravni znaša 26.335 EUR.

V tovornem prometu je bilo v prvih štirih mesecih leta prepeljanih 5,3 milijona ton blaga in opravljenih 1.111 mio. netotonskih kilometrov. V primerjavi z lanskim letom je bilo prepeljanega za 16 odstotkov oziroma 733 tisoč ton več blaga, obseg opravljenega dela v netotonskih kilometrih pa je bil večji za 13,7 odstotka (134 mio. ntkm). Poslovni prihodki tovornega prometa so načrtovane presegli za 9 odstotkov.

V potniškem prometu je bilo v prvih štirih mesecih leta prepeljanih 5,48 milijona potnikov in opravljenih 268 milijonov potniških kilometrov. Število potniških kilometrov je v obdobju I-IV/2010 za 1,8 odstotka manjše od načrtov, število prepeljanih potnikov pa za 2,2 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je število opravljenih potniških kilometrov manjše za 1,1 odstotka, število prepeljanih potnikov pa je na lanski ravni. Poslovni prihodki potniškega prometa so sicer nekoliko zaostali za načrtovanimi (za 2,2 odstotka), lanske pa so presegli za 9,3 odstotka.

Kljub izboljšanemu poslovanju bo po ugotovitvi nadzornega sveta za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja nujna izvedba vseh predvidenih ukrepov, zlasti na področju finančnega prestrukturiranja in na področju že dogovorjenih ukrepov, ki so v pristojnosti države.