13.05.2010

Poslovanje Slovenskih železnic se izboljšuje

Nadzorni svet Slovenskih železnic se je danes sestal na svoji 11. seji. Med drugim je obravnaval informacijo o poslovanju Slovenskih železnice v obdobju I-III/2010, izhodišča za pripravo strateškega načrta SŽ do leta 2015 in poročilo o realizaciji ukrepov za doseganje načrtovanih poslovnih ciljev ter imenoval novega predsednika nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so se seznanili z odstopom dr. Andreja Godca s položaja predsednika nadzornega sveta in za novega predsednika nadzornega sveta soglasno imenovali mag. Igorja Zajca, ki je na današnji seji nastopil delo v nadzornem svetu SŽ. Dr. Andrej Godec ostaja član nadzornega sveta.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnimi rezultati Slovenskih železnic v prvih treh mesecih leta. V obdobju I-III/2010 so Slovenske železnice dosegle bistveno boljše rezultate kot v enakem lanskem obdobju. Poslovni izid iz poslovanja je znašal -4,3 mio. EUR (lani -9,7 mio. EUR), čisti poslovni izid pa -7,9 mio. EUR (lani -10,9 mio. EUR).

Doseženi poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je za 1,5 mio. EUR boljši od načrtovanega, predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov tovornega prometa. Čisti poslovni izid je na načrtovani ravni, pri čemer na rezultat vplivajo negativne tečajne razlike. Ob izločitvi zgolj računovodskega vpliva negativnih tečajnih razlik med evrom in švicarskim frankom v višini 1,8 mio. EUR je bila dosežena čista izguba v višini 6 mio. EUR, kar je za 1,5 mio. EUR bolje od načrta.

V obdobju I-III/2010 dodana vrednost na zaposlenega na letni ravni znaša 25.899 EUR in je za 4,6 odstotka boljša od načrtovane.

Tovorni vlaki so v prvih treh mesecih leta prepeljali za dobrih 11 odstotkov več tovora in opravili prav toliko več netotonskih kilometrov kot v istem lanskem obdobju. Poslovni prihodki tovornega prometa lanske presegajo za skoraj 14 odstotkov.

V potniškem prometu je število prepeljanih potnikov in opravljenih potniških kilometrov na lanski ravni, poslovni prihodki pa lanske presegajo za skoraj 9 odstotkov.

Nadzorni svet ocenjuje, da so ukrepi, ki so jih Slovenske železnice pripravile za doseganje načrtovanih ciljev, pokazali rezultate. To je razvidno iz poslovnih rezultatov, ki so dosegli načrtovane rezultate ter so občutno boljši od lanskih. Tudi gibanje fizičnih kazalnikov pri prevozu tovora kaže, da Slovenske železnice z dejavnim pridobivanjem novih poslov izboljšujejo poslovanje in so na dobri poti.

Nadzorni svet je še sprejel izhodišča za pripravo strateškega načrta SŽ do leta 2015. Nadzorni svet ocenjuje, da gre za dobro osnovo za pripravo strateškega načrta, ki bo natančneje opredelil vlogo Slovenskih železnic.