12.01.2010

Informacija z današnjega sestanka poslovodstva, sveta delavcev in sidikatov

Poslovodstvo SŽ, Svet delavcev SŽ in sindikati SŽ

UGOTAVLJAMO:

1. Da so se SŽ v letu 2009 soočile z učinki svetovne gospodarske krize, ob tem pa tudi s prihodom tuje konkurence na naše tire, kar je imelo za posledico zmanjšan obseg dela.


2. Da so SŽ zaradi teh razlogov in preteklih izgub ter prezadolženosti, poslovanje v letu 2009 zaključile s 95 mio EUR osnovnega kapitala, 80 mio EUR bilančne izgube in s 350 mio EUR kreditov.


3. Da SŽ, zaradi takšnega stanja, grozi stečaj, ki bi največ negativnih posledic prinesel ravno zaposlenim na SŽ.


4. Da so bili zato, v drugi polovici leta 2009, sprejeti varčevalni ukrepi, ki so vključevali tudi delno znižanje plač in regresa, uvedbo 36-urnega delovnika in napotitev posameznih delavcev na začasno čakanje na delo doma.


5. Da se kljub varčevalnim ukrepom ni razrešil problem nemotenega izplačila plač, saj so se SŽ ves čas soočale z velikimi likvidnostnimi težavami.


6. Da so predstavniki zaposlenih o nujnosti sanacije sistema SŽ, na socialno sprejemljiv in vzdržen način, opozorili tudi z napovedjo stavke.


7. Da je bila stavka, po obisku predsednika Vlade RS in ministra za promet in po vzpostavitvi ustreznega socialnega dialoga, v novembru 2009 zamrznjena.


8. Da so se nato pričeli resni razgovori o finančni, poslovni in kadrovski sanaciji SŽ.


9. Da je država že priznala terjatev SŽ iz naslova potniškega prometa in da je vodstvo SŽ že pripravilo ukrepe za povečanje prihodkov in zmanjšanje materialnih in drugih stroškov, da pa se žal, kljub temu, tudi v letu 2010 ni možno izogniti prispevku zaposlenih k sanaciji SŽ.


10. Da je vodstvo SŽ, s ciljem ohranjanja čim večjega števila delovnih mest, ponovno pristopilo k napotitvi posameznih delavcev na začasno čakanje na delo doma.


11. Da so sezname čakajočih delavcev v celoti pripravljali direktorji poslovnih enot v sodelovanju s posameznimi vodji organizacijskih enot.


12. Da je bila na skupnem posvetovanju jasno izpostavljena začasnost ukrepa, ki ga ni mogoče povezovati z ugotavljanjem presežnih delavcev.


13. Da so bila ob tem dana zagotovila, da bo, ne glede na napotitev delavcev na začasno čakanje na delo doma, tehnološki proces dela nemoteno potekal.


14. Da, na predlog vodstva SŽ, potekajo pogajanja za sklenitev novega dogovora v letu 2010, s katerim bi se znižanje plač in regresa iz leta 2009 podaljšalo do 30.06.2010.

Na podlagi zgoraj navedenega in ob razumevanju trenutnih težkih razmer, vse zaposlene na SŽ

O B V E Š Č A M O:

1. Vsem delavcem, ki so ali bodo v letu 2010 napoteni na čakanje na delo doma, se zagotavlja:

· da bodo ohranili vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,

· da se bodo, po izteku tega ukrepa, vrnili na delo na SŽ,

· da ukrep začasnega čakanja na delo doma nima nikakršne povezave z ugotavljanjem trajno presežnih delavcev.


2. Predvidena kadrovska sanacija se bo reševala predvsem s pospešenim upokojevanjem vseh tistih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in drugimi socialno vzdržnimi oblikami reševanja morebitne prezaposlenosti, vse z namenom, da ne bo potrebno pristopiti k ugotavljanju trajno presežnih delavcev, ki bi prešli v odprto brezposelnost.


V Ljubljani, 12. 01. 2010

Poslovodstvo SŽ

Generalni direktor: Goran Brankovič

Delavski direktor: Albert Pavlič


Svet delavcev SŽ

Predsednik: Silvo Berdajs


Sindikat strojevodij Slovenije

Predsednik: Zlatko Ratej


Sindikat železničarjev Slovenije

Predsednik: Franc Zupanc


Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije

Predsednik: Nikola Kneževič


Sindikat železniškega prometa Slovenije

Predsednik: Damjan Rak


Sindikat železniškega transporta Slovenije

Predsednik: Jože Pavšek


Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

Predsednik: Dejan Žolek


Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije

Predsednik: Zdravko Skrbiš


Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste

Predsednik: Diko Ivanovič

Dokument s podpisi udeležencev