SŽ-Infrastruktura, d.o.o.

Naloge podjetja SŽ-Infrastrukture, d.o.o. v sklopu obvezne gospodarske javne službe so vzdrževanje javne železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa, gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo ter druge naloge upravljavca (nadzor nad investicijskimi deli zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa, izdaja soglasij za posege v progovni in varovalni progovni pas v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa, izdelava in objava programa omrežja ter upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji), kar opredeljuje tudi Zakonu o železniškem prometu (ZZelP).