Služba za načrtovanje, tehnologijo in inženiring

Služba je organizacijska enota, ki izvaja dela na podlagi Zakona o železniškem prometu, Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe, Zakona o varnosti v železniškem prometu  in ostalih veljavnih podzakonskih aktov.  V službi se izvajajo delovni procesi v okviru dejavnosti družbe in koordinacija nalog z drugimi organizacijskimi enotami in odvisnimi družbami v skupini Slovenske železnice.

V službi za načrtovanje in tehnologijo se izvajajo naslednje naloge:

 • izvajanje upravljavske funkcije družbe vključno s skrbništvom varnostnega pooblastila;
 • koordiniranje in vodenje strateških projektov družbe in EU projektov;
 • pripravljanje kriterijev in postopkov za dodeljevanje vlakovnih poti;
 • mejne zadeve in izdelava sporazumov s sosednjimi upravljavci;
 • izdelava Programa omrežja in priprava podatkov za zaračunavanje uporabnine;
 • sklepanje pogodb s prevozniki v zvezi z zagotavljanjem dostopa do JŽI;
 • izdelovanje in usklajevanje planov progovno-vzdrževalnih del na celotnem območju JŽI, potrjevanje in izdajanje odredb o zaporah tirov in prog;
 • raziskava in analiza izrednih dogodkov, nesreč pri delu in nerednosti ter sestava predpisanih poročil in sodelovanje pri odpravi izrednih dogodkov;
 • usklajevanje in izdaja soglasij uporabnikom industrijskih tirov;
 • načrtovanje in organiziranje prometa izrednih pošiljk in pošiljk posebne zahtevnosti;
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanje izobraževanja delavcev iz predpisov upravljavcev sosednjih držav za delo na mejnih postajah;
 • izdelovanje in potrjevanje izvedbenih predpisov navodil ter strokovna podpora pri njihovem izdelovanju;
 • zagotavljanje pogojev dela in nadzor za delavce, ki izvajajo dela  temeljne dejavnosti družbe na svojem območju;
 • izdaja soglasij za izredne prevoze čez nivojske prehode izvajalcem izrednega prevoza

V službi za načrtovanje in tehnologijo se izvajajo tudi naloge inženiringa, ki so:

 • izdelava in pregled investicijske dokumentacije;
 • obravnava vlog za izdajanje smernic in mnenj za prostorske ureditve;
 • vodenje projektov oddaje del za investicije;
 • nadzor nad izvedbo investicij;
 • izvajanje nadzora po ZGO in VDJK nad gradnjo objektov za zunanje naročnike;
 • izvajanje inženiringa za zunanje naročnike;
 • izvedba kolavdacije in priprava za aktiviranje investicije;
 • organizacija izdelave in nadzor nad izdelavo študij in tehnične dokumentacije;
 • pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj;
 • obračun del izvajalca ali dobavitelja opreme;
 • sodelovanje in izvajanje nadzora pri izvedbi del;
 • sodelovanje pri tehničnih  pregledih;
 • vodenje postopka primopredaj objektov;
 • recenzije in revizije projektne dokumentacije.

Naloge službe za načrtovanje in tehnologijo se izvajajo na sedežu družbe ter v njenih izpostavah, kot so pisarne ter prometna in službena mesta v dejavnosti vodenja prometa.