Služba za gradbeno dejavnost

Služba za gradbeno dejavnost je služba v okviru SŽ-Infrastruktura d.o.o., ki izvaja dejavnost upravljanja in vzdrževanja zgornjega ustroja, spodnjega ustroja ter stavb javne železniške infrastrukture na vseh progah na območju Republike Slovenije.

Glavne naloge Službe za gradbeno dejavnost so:

  • vzdrževanje elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistemov JŽI, opredeljenih v ZZeIP v obsegu, ki ohranja normalno obratovalno sposobnost in zagotavlja varnost železniškega prometa,
  • operativno izvajanje pregledov in vzdrževanje elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistemov v okviru JŽI,
  • vzpostavitev prevoznosti JŽI ob naravnih in drugih nesrečah,
  • vodenje evidenc, registrov in drugih podatkov elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistemov JŽI ter izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema,
  • sodelovanje pri postopkih za izdajo dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistemov v objekte in naprave JŽI v primeru, ko je za izdajo pristojen varnostni organ,
  • nudenje tehnične podpore tehničnim komisijam, ki so ustanovljene za namene posegov v JŽI,
  • izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi deli, zamenjavami, obnovami in nadgradnjami JŽI, tudi v primeru, ko ta dela izvajajo tretje osebe, zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa,
  • upravljanje z železniškimi postajnimi poslopji, ki zajema čiščenje, varovanje, urejanje okolja, vzdrževalna dela, itd.,
  • upravljanje z mehanizacijo,
  • Iizdajanje soglasij in služnosti.

Služba je organizirana tako, da zagotavlja izvajanje vzdrževalnih del, odpravo napak in posledic izrednih dogodkov v rednem delovnem času ter odpravo napak in posledic izrednih dogodkov tudi izven rednega delovnega časa. Naloge službe se opravljajo tudi v njenih izpostavah, kot so pisarne in lokacije vzdrževanja ter njihova delovišča.