Služba za EE in SVTK

Služba za EE in SVTK je služba v okviru SŽ-Infrastruktura d.o.o., ki izvaja dejavnost upravljanja in vzdrževanja železniške infrastrukture elektroenergetskih (EE) in signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih (SVTK) naprav na vseh progah na območju Republike Slovenije.

V vlogi upravljavca javne železniške infrastrukture Služba za EE in SVTK opravlja vzdrževanje javne železniške infrastrukture kot obvezno gospodarsko javno službo, skladno z 11. členom Zakona o železniškem prometu:

  • vzdrževanje in obnova javne železniške infrastrukture (JŽI) v obsegu, ki ohranja normalno obratovalno sposobnost in zagotavlja prometno varnost,
  • vzpostavitev prevoznosti JŽI ob naravnih in drugih nesrečah,
  • vodenje evidenc, registrov in drugih podatkov sestavnih delov JŽI, ki jih zahtevajo predpisi, oziroma jih vodi upravljavec,
  • testiranje in preizkušanje sestavnih delov prog, elementov, naprav in proizvodov JŽI za vgradnjo, v primeru, ko je za izdajo dovoljenja pristojen upravljavec.

Poleg nalog obvezne gospodarske javne službe so naloge Službe za EE in SVTK tudi:

  • sodelovanje pri postopkih za izdajo dovoljenj za vgradnjo sestavnih delov prog in njihovih elementov v objekte in naprave JŽI v primeru, ko je za izdajo pristojen varnostni organ,
  • nudenje tehnične podpore tehničnim komisijam, ki so ustanovljene za namene posegov v JŽI,
  • izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi deli in obnovami sestavnih delov JŽI, tudi v primeru, ko ta dela izvajajo tretje osebe, zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa.

Služba je organizirana tako, da zagotavlja izvajanje vzdrževalnih del, odpravo napak in posledic izrednih dogodkov tako v rednem delovnem času kot tudi izven rednega delovnega časa. Odpravo napak je potrebno izvesti v najkrajšem možnem času. Tako se naloge službe opravljajo tudi v njenih izpostavah, kot so pisarne, lokacije vzdrževanja in delovišča.