Sekretariat

Sekretariat opravlja strokovna in organizacijska opravila za poslovodstvo in koordinira naloge  v  podpornih procesih s področja kadrovskih zadev, pravnih zadev, financ, računovodstva in kontrolinga, nabave in investicij ter nepremičnin tako z drugimi organizacijskimi enotami v družbi kot družbami v skupini. Opravlja komercialne posle na stranski dejavnosti. Sekretariat je tudi nosilec poslovanja z resornim ministrstvom.

Na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe (OGJS) in drugih nalog upravljavca sekretariat:

  • sodeluje z lokalnimi skupnostmi, tujimi institucijami, državnimi organi;
  • pripravlja podlage za OGJS storitev in poročanje;
  • pripravlja večletni načrt, obračun in kontrolo OGJS prihodkov;
  • vrednoti in spremlja realizacije prodaje za OGJS in tržnih storitev;
  • izdeluje, nadzira, koordinira in poroča o izvajanju planov vzdrževanja;
  • sklepa vse pravne posle in neposredno skrbi za gospodarjenje z JŽI z upoštevanjem elementov trženja;
  • posreduje analize izvajanja del pristojnemu organu in spremlja realizacije planov in internih smernic za gospodarjenje z JŽI; 
  • izdeluje predloge in usklajuje letni plan lastnih investicij ter spremlja realizacijo; 
  • zagotavlja strokovno usposobljenost osebja in optimizacijo za OGJS storitve;
  • zagotavlja pogoje za strokovno usposobljenost IŽD.