Stavbe

SŽ-Infrastruktura d.o.o. kot upravljavec JŽI skrbi za stavbe, ki so vse v lasti Republike Slovenije.

Glede na namen uporabe lahko stavbe razvrstimo v naslednje skupine:

Stavba Število
Železniške potniške in mešane postaje 228
Železniške tovorne postaje 10
Stavbe vodenja prometa 82
Elektro napajalne postaje 17
Stanovanjske stavbe 35
Stavbe za potrebe upravljavca (poslovni prostori, delavnice, skladišča materiala, pomožni objekti, ..) 841
SKUPAJ 1.213

Večji del aktivnosti na vzdrževanju stavb je vezanih na upravljanje in vzdrževanje potniških postaj, ki so glede na število potnikov razvrščene v 4 kategorije. Opremljenost železniških potniških postaj in postajališč je predpisana v Pravilniku o opremljenosti železniških postaj in postajališč (UR. list 72/2009). Število potniških postaj po kategorijah je sledeče:

 

Kategorija postaje Število
1. kategorija 1 (Ljubljana)
2. kategorija 15
3. kategorija 43
4. kategorija 205

V okviru upravljanja, vodenja in izvedbe vzdrževalnih del na železniških potniških postajah in postajališčih zagotavljamo njihovo normalno obratovanje ter posledično skrbimo za zadovoljstvo potnikov s storitvami na potniških postajah in postajališčih. V okviru upravljanja potniških postaj in postajališč sodi čiščenje potniških postaj in postajališč, varovanje potniških postaj, urejanje okolja na potniških postajah in postajališčih, izvajanje vzdrževalnih del na stavbah železniških postaj in postajališč, upravljanje potniških postaj in postajališč.

 

Seznam železniških postaj, ki so opremljene s pripomočki za gibalno ovirane osebe

Postaja Dvigalo za dostop na perone Invalidska ploščad ob stopnišču Mobilna dvižna ploščad na peronu Transportni trakovi za prtljago
Celje x   x  
Divača x      
Dolga gora x      
Grobelno x      
Hodoš x      
Hrpelje-Kozina x      
Ivanjkovci x      
Kidričevo   x    
Koper     x  
Košana x      
Laško x      
Ljubljana x   x x
Ljutomer x      
Maribor     x  
Moškanjci   x    
Murska Sobota x      
Ormož   x    
Ptuj   x