Smernice za delovanje odbora

 1. Stalni odbor za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture sestavljajo imenovani člani upravljavca, Direkcije RS za infrastrukturo in prevoznikov, kamor vsaka družba imenuje po enega člana. Predstavnik regulatornega organa v odboru sodeluje kot opazovalec.
 2. Odbor vodi predsednik odbora, imenovan s strani upravljavca.

 3. Redne seje odbora se odvijajo enkrat letno in sicer praviloma v drugi polovici meseca septembra. Na pobudo posameznega člana odbora upravljavec lahko med rednimi sejami skliče tudi izredno sejo.

 4. Seje sklicuje predsednik odbora z vabilom po e-pošti najmanj 14 dni pred predvideno sejo (redno ali izredno). Pobude s strani članov odbora za dnevni red seje oziroma za sklic izredne seje morajo biti po e-pošti dostavljene predsedniku najmanj 30 dni vnaprej. Vabilu mora biti priložen dnevni red z gradivom, ki bo obravnavano na seji. O sklicu seje se obvesti tudi regulatorni organ.

 5. Dnevni red seje, v dogovoru z DRSI, določi upravljavec z upoštevanjem predlogov posameznih članov odbora.

 6. Odločanje na sejah odbora se izvaja s sklepi, kateri se sprejemajo s soglasjem vseh članov odbora.

 7. Na seji se vodi zapisnik s sprejetimi sklepi, kateri se objavijo na internetni strani upravljavca.

 8. Informacije o delu odbora upravljavec redno objavlja na svoji spletni strani.

 9. Redni temi za obravnavo na vseh rednih sejah odbora sta:

 • predstavitev tekočih in predvidenih investicijskih projektov posodobitve JŽI s posledičnimi ovirami v železniškem prometu;

 • predstavitev predvidenih sprememb vsebin Programa omrežja, predvsem kar se tiče pogojev za dostop na JŽI, dodeljevanja vlakovnih poti, omejitvah in višini uporabnine.