Sklepi sej odbora

Sklepi 1. redne seje odbora z 18.12.2018

  1. Potrdi se sestava stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture.
  2. Potrdi se zapisnik uvodnega sestanka za vzpostavitev stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture z dne 15.11.2018 s smernicami za delovanje odbora.
  3. Odbor se je seznanil s predstavitvijo investicij v JŽI v finančni perspektivi 2014 – 2020).
  4. Odbor se je seznanil s predstavitvijo sprememb programa omrežja 2019 in vsebin programa omrežja 2020. V okviru rednih sej stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture se opravi obravnava predlaganih sprememb veljavnega programa omrežja in vsebin programa omrežja za naslednje voznoredno obdobje.

Sklepi 2. redne seje odbora s 30.09.2019

1. Potrdi se sestava stalnega odbora za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture z vključitvijo predstavnikov novih prevoznikov v tovornem prometu.
2. Odbor se je seznanil z posodobljeno predstavitvijo Direkcije RS za infrastrukturo o investicijah v JŽI v finančni perspektivi 2014 – 2020.
3. Odbor se je seznanil s predstavitvijo Direkcije RS za infrastrukturo glede določil Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/774 in predloga Akta o določitvi tišjih prog v RS, katera se nanašata na hrup voznih sredstev.
4. Odbor se je seznanil s predstavitvijo upravljavca JŽI o izvedenih aktivnostih v zvezi z razglašeno preobremenjeno infrastrukturo odseka proge Divača – Koper.
5. Odbor se je seznanil s predstavitvijo sprememb programa omrežja in roki za pripombe ter imenovanje članov strokovne ekipe za implementacijo TTR (Redesign of the international timetabling process).
6. Glede na predvidene nadgradnje proge Zidani Most – Šentilj je odboru s strani upravljavca JŽI podana informacija o deljeni veljavnosti voznega reda omrežja v voznorednem obdobju 2019/2020 zaradi zmanjšane prepustne zmogljivosti proge zaradi neprekinjenih zapor na odseku Zidani Most – Rimske Toplice.

Sklepi 3. redne seje odbora s 6.10.2020

  1. Potrdi se sprememba sestave in predsedujoče odbora zaradi kadrovskih sprememb in potrdi se zapisnik drugega redne seje odbora.
  2. Odbor se je seznanil s predstavitvijo investicij v JŽI. (priloga DRSI). 
  3. Odbor se je seznanil s predstavitvijo projekta prenove procesov izdelave voznega reda in dodeljevanja kapacitet (TTR) (priloga TTR)
  4. Odbor se je seznanil s predstavitvijo in informacijami v zvezi z novo metodologijo za izračunavanje višine uporabnine.
  5. Odbor se je seznanil s predstavitvijo osnutka Programa omrežja 2022 in rokom za podajanje predlogov in pripomb.
  6. Odbor se je seznanil z informacijo o deljeni veljavnosti voznega reda omrežja v voznorednem obdobju 2020/2021.

Sklepi 4. redne seje odbora s 19.10.2021

1.    Potrdi se sprememba sestave odbora zaradi kadrovskih sprememb in potrdi se zapisnik tretje redne seje odbora.
2.    Odbor se je seznanil s predstavitvijo investicij v JŽI. (priloga DRSI).
3.    Odbor se je seznanil s predstavitvijo projekta TTR.
4.    Odbor se je seznanil s predstavitvijo in informacijami v zvezi z novo metodologijo za izračunavanje višine uporabnine.
5.    Odbor se je seznanil s predstavitvijo sprememb programa omrežja in rokom za podajanje predlogov in pripomb.
6.    Odbor se je seznanil s predstavitvijo osnutka Poslovnega načrta družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o. za leto 2022 s projekcijo poslovanja 2023-2024.
7.    Odbor se je seznanil z analizo zadrževanja vlakov na tirih TPK na postaji Koper tovorna.