Odbor za usklajevanje potreb infrastrukture

Skladno s trinajstim in štirinajstim odstavkom 11. c člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 30/18) je upravljavec z organom, pristojnim za vodenje investicij (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo – DRSI) v decembru 2018 vzpostavil stalni odbor za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture, kamor je k sodelovanju povabil prevoznike, ki imajo varnostno spričevalo za izvajanje prevoznih storitev na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji. Upravljavec je k sodelovanju povabil tudi regulatorni organ (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v Republiki Sloveniji – AKOS), kateri v odboru sodeluje kot opazovalec.

V odboru se usklajujejo naslednje vsebine:

 • potrebe prosilcev glede vzdrževanja in razvoja zmogljivosti železniške infrastrukture;

 • vsebina k uporabnikom naravnanih ciljev uspešnosti upravljavca, določenih v pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter spodbud upravljavcu za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture in višine uporabnine, kadar upravljavec izboljša varnost, vzdrževanje in izvajanje infrastrukturnih storitev;

 • vsebina in izvajanje programa omrežja;

 • vprašanja intermodalnosti in interoperabilnosti;

 • vsa druga vprašanja, povezana s pogoji za dostop in uporabo infrastrukture ter kakovostjo storitev upravljavca.

V stalnem odboru za usklajevanje potreb na področju železniške infrastrukture, katerega vodi upravljavec družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o., sodelujejo predstavniki:

 • DRSI (organ za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo);

 • družbe SŽ-Tovorni promet, d.o.o. (prevoznik);

 • družbe SŽ-Potniški promet, d.o.o. (prevoznik);

 • družbe Rail Cargo Carrier, d.o.o. (prevoznik);

 • družbe Adria transport, d.o.o. (prevoznik);

 • družbe Primol-Rail, d.o.o. (prevoznik),

 • družbe InRail S.p.A. (prevoznik),

 • družbe Ten Rail, železniški tovorni promet, d.o.o. (prevoznik),

 • družbe Train Hungary Magánvasút Kft (prevoznik).

 • družbe Luka Koper, d.d. (prevoznik – za opravljanje ranžiranja na postaji Koper tovorna)

  ,