Okoljska politika

Železniški transport dokazano bistveno manj obremenjuje okolje kot cestni ali zračni transport. V SŽ-Tovornem prometu se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in vsak dan s svojim delovanjem prispevamo k njegovemu ohranjanju. Svojo skrb dokazujemo tudi s sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004. Leta 2012 smo ponovno podaljšali veljavnost tega mednarodno priznanega standarda za železniški tovorni promet naslednja tri leta.

Okoljska politika Slovenskih železnic

Skupina Slovenske železnice se z implementacijo sistema ravnanja z okoljem zavzema za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja. Skrb za ohranjanje okolja je del etičnega kodeksa Skupine Slovenskih železnic in predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki ga nosi Skupina Slovenske železnice, kot organizacija posebnega družbenega pomena.

Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop Skupine Slovenskih železnic preprečevanje vseh vrst onesnaževanja okolja že na izvoru njihovega nastajanja. Na najmanjšo možno mero želimo zmanjšati okoljska in varnostna tveganja, ki bi posledično lahko vplivala na okolje.

Celotno vodstvo, kot tudi vsi zaposleni si moramo stalno prizadevati za ohranjanje čimbolj čistega, zdravega in urejenega naravnega in delovnega okolja, gospodarno ravnanje z energijo, surovinami in odpadki ter racionalno rabo vseh ostalih naravnih virov, ki vplivajo na poslovanje družbe.

Zahteve glede ohranjanja čistega, zdravega in urejenega naravnega in delovnega okolja so vključene v vse poslovne funkcije Slovenskih železnic. Posledično se na ta način zagotavljajo storitve, ki so za uporabnike storitev Slovenskih železnic okolju prijazne in trajnostne.

Družbe v skupini Slovenske železnice se skladno s sprejetimi usmeritvami iz te okoljske politike zavezujejo, da bodo:

  • spremljale in nadzorovale vplive na okolje, ki posledično nastajajo zaradi izvajanja njihovih dejavnosti,
  • izpolnjevale vse relevantne zakonske in druge utemeljene zahteve s področja varstva okolja,
  • sprejele ustrezne ukrepe za zmanjševanje oz. preprečevanje onesnaževanja okolja, če bi emisije v okolje presegale zakonsko dopustne meje,
  • posvečale skrb za odgovoren odnos zaposlenih in pogodbenikov do varstva okolja,
  • dosegale zastavljene okvirne in izvedbene okoljske cilje, nenehno izboljševale področje sistema ravnanja z okoljem v praksi.

 Zastavljeno okoljsko politiko Skupine Slovenskih železnic bomo uresničevali vsi zaposleni v skupini SŽ skupaj s pogodbenimi partnerji in zainteresirano javnostjo.